Opłaty za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Karta informacyjna Kartę nadzoruje
Opłaty za korzystanie ze środowiska

Magda Pycia

Oprogramowanie do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska sfinansowane w 100% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Opis sprawy/zadania
Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat.
Opłaty wnosi się za:
 1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu
 2. Pobór wód - z własnych ujęć, wody podziemne, powierzchniowe
 3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
 4. Składowanie odpadów (obowiązki opłat i sprawozdań od 2002 przejmuje zarządzający składowiskiem).
Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym.
Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
UWAGA
ZGODNIE Z WZORAMI WYKAZÓW OKREŚLONYMI PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA INFORMACJE O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYMAGAJĄ PODPISU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU (NP. OSOBY WYMIENIONE W KRS, WŁAŚCICIEL FIRMY). W PRZYPADKU, GDY PRZEDMIOTOWY WYKAZ PODPISYWANY JEST PRZEZ INNĄ OSOBĘ, DO PRZESŁANEJ INFORMACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO WRAZ Z DOWODEM WPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ ZA ZŁOŻENIE PEŁNOMOCNICTWA.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Dokonać jej można gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. tj. Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22; 65- 424 Zielona Góra Konto: 83 1020 5402 0000 0002 0248 525
Kogo dotyczy
Podmiot korzystający ze środowiska:

1. Przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

2. Jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

3. Osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystającą ze środowiska

Na podstawie danych zebranych w ewidencjach należy ustalić wysokość opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.


Stawki

Stawki opłat za 2012 rok:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 - M. P. Nr 97, poz. 958


Stawki opłat za 2011 rok:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 04 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 - M.P. Nr 74, poz. 945


Stawki opłat za 2010 rok:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 - M.P. Nr 57, poz. 780
Stawki opłat za 2009 rok:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008r. – Dz. U. z 2008r. Nr 196, poz. 1217
Stawki opłat za 2008 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 – M.P. Nr 68, poz. 754
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 723
Stawki opłat za 2007 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007 – M.P. Nr 71 poz. 714
Stawki opłat za 2006 rok:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. z 2005r. Nr 260, poz. 2176
Formularze do pobrania

Obowiązujący formularz:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816

Formularz od II półrocza 2006r. do II półrocza 2008r.

Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowsika oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych - Dz. U. z 2005 r. Nr 252, poz. 2128

Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami na podstawie własnej ewidencji księgowej oraz sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdania w zakresie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa. W związku z powyższym informuję o konieczności przedłożenia stosownej informacji o przynależności do grupy księgowej zgodnej z układem podmiotowym zawartym w  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z dnia 19 marca 2010 r. Dz. U. 10.43.247). Instrukcja przyporządkowania Państwa jednostki do grupy księgowej zawarta jest w załączniku Nr 9 §13 ust. 2. Powyższą informację należy podać drogą elektroniczną na adres mailowy: d.karapka@lubuskie.pl albo pisemnie na adres Urzędu.Przykład wypełnionego formularza z komentarzami:

Przykład

Opłaty - ogólne informacje
Termin wnoszenia oraz nr rachunku opłat
NUMER KONTA: na które należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska:
Getin Noble  Bank S.A. Centrala
Numer:
97 1560 0013 2483 0674 1808 0091
Zarząd Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze
UWAGA
W opisie przelewu należy podać: Regon; wpłata za (podać okres – półrocze i rok); komponent jakiego opłata dotyczy (woda, ścieki, emisja, odpady). Kwotę opłaty zaokrągla się do pełnych złotych.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, jeżeli:
 1. korzystanie ze środowiska miało miejsce na terenie Województwa Lubuskiego
 2. lub podmiot korzystający ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów i pyłów, wynikające z eksploatacji urządzenia (np. spalanie paliw w silnikach spalinowych – transport, maszyny robocze), jest zarejestrowany na terenie Województwa Lubuskiego.

Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, należy wnieść do końca miesiąca po upływie:
 • każdego półrocza - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od II półrocza 2006r., którego opłata dotyczy.
Stawki opłat ulegają corocznej zmianie.
Wyjątek - podmioty ponoszące opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych – wnoszą opłatę w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca czerwca.
Opłaty podwyższone
Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi podmiot ponosi dodatkowe opłaty podwyższone o:
 • w okresie od 12.01.2003r. do 31.12.2006r. - 100 %,
 • w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2008r. - 200 %,
 • od 1.01.2009 r. - 500 %.
W przypadku opłat podwyższonych za składowanie odpadów:
Zgodnie z art. 293. ustawy Prawo ochrony środowiska:
1. Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3-5, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
4. W przypadku pozbycia się odpadów: 
 • nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
 • na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
 • na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach.

7. Opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

Zwolnienia z opłat
Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:
 • półroczna wysokość nie przekracza 400 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od II półrocza 2006r.
Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Osoba odpowiedzialna

UWAGA : Wydział Opłat Środowiskowych zmienił siedzibę, nowy adres to ul. Piaskowa 2A wejście B


Kierownik Wydziału Opłat Środowiskowych
tel. 068 45-65-496 Renata Wontor


wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

tel. 068 45-65-221 Katarzyna Tomkiewicz dla podmiotów z powiatu zielonogórskiego, międzyrzeckiego i wschowskiego

tel. 068 45-65-221 Joanna Michałowska dla podmiotów z m. Gorzowa Wlkp., pow. gorzowskiego i krośnieńskiego

tel. 068 45-65-418 Agnieszka Górna dla podmiotów z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego i z m. Zielonej Góry

tel. 068 45-65-555 Halina Kościk dla podmiotów z powiatu świebodzińskiego, sulęcińskiego i spoza woj. lubuskiego

tel. 068 45-65-300 Katarzyna Pankiewicz dla podmiotów z powiatu  nowosolskiego, słubickiego, żarskiego

 

opłata produktowa, składowanie odpadów
tel. 068 45-65-387 Bartłomiej Kowalski


składowanie odpadów, baterie i akumulatory
tel. 068 45-65-387 Magda Pycia


Księgowanie wpływów z opłat, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami
tel. 068 45-65-335/336 Marta Kondarewicz, Grażyna Nowak, Renata Zakrzewska

rozpatrywanie wniosków opłat podwyższonych, umorzeń
tel. 068 45-65-476 Dorota Rutka


windykacja opłat

tel. 068 45-65-406 Julita Sołkiewicz


tworzenie i rozwój bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska

tel. 068 45-65-406 Danuta Karapka


Godziny pracy:

poniedziałek od 8:00 do 16:00

wtorek – piątek od 7:30 do 15:30

Miejsce składania dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
osobiście: kancelaria ogólna Urzędu (parter)

oraz:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze


Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzić aktualizowaną co pół roku  ewidencję danych zawierającą informacje o korzystaniu ze środowiska. 

W terminie miesiąca po upływie: każdego półrocza - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od dnia 1 lipca 2005 r.

Podmiot zobowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodnie z ustalonym wzorem, każdorazowo wypełniając Załącznik Nr1

Wyjątek -
podmioty ponoszące opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych przekazują wykaz do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca maja.
Podstawa prawna

1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz 150 z późmiejszymi zmianami)

2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późniejszymi zmianami)

3. Rozporządzenie ministra środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z 2001 Nr 112 poz 1206)

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60)

5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229 poz. 1954)

Dodatkowe informacje W przypadku nieuiszczenia opłaty albo uiszczenia opłaty w wysokości nasuwającej zastrzeżenia Marszałek Województwa wymierza opłatę w drodze decyzji administracyjnej na podstawie własnych ustaleń lub kontroli i wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Baterie i akumulatory

 

Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska
Odroczenie terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska

Ogólne informacje o zaświadczeniu o niezaleganiu w opłatach

Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

Załącznik do zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

Opłata produktowa

 

OświadczenieAutor informacji: Magda Pycia

Data utworzenia informacji: 2010-05-21, godzina 08:20:27

Data ostatniej modyfikacji informacji: 2012-07-09, godzina 08:20:27

Liczba wejść: 26497